Skip to main content Skip to search

Процедура за регистрация на ООД

Регистрация на ООД

Когато решите да стартирате бизнес и отговорността и инвестицията ще се раздели между повече от хора, то Дружество с ограничена отговорност /ООД/ е подходящата форма за новата Ви компания. За самата регистрация на ООД са необходими комплект документи, както и да се извършат няколко процедури, които ще опишем по-долу, като документите за регистрация на ООД се подават в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Желателно е с регистрацията на ООД да се заеме човек с достатъчно познания в областта, тъй като всеки един пропуск може да доведе до отказ за вписване от страна на Търговски регистър и да се наложи да повторите процедурата по регистрация на ООД отново, както и да заплатите нова такса за вписване в Търговски регистър.

Преди да се пристъпи към регистрацията на дружеството е необходимо да се обмислят няколко важни аспекта.

 1. Име на дружеството
 2. Размер на капитала
 3. Разпределяне на капитала между собствениците
 4. Начин на управление

Избор на име при регистрация на ООД

Важно е да се избере име на фирмата и да се провери дали не съществува друго дружество с такова име. Това е важно да се направи, тъй като ако името е заето и се подадат документите за регистрация на ЕООД ще последва отказ. Това означава, че всички документи трябва да се подготвят отначало и да се мине цялата процедура по регистрация на ЕООД, както и да се заплати отново таксата за вписване в Търговски регистър и такси за нотариални заверки.

Когато името на дружеството е определено и то е свободно има вариант същото да се запази за определено време, за да сте сигурни, че по време на подготовката на документите за регистрация на ЕООД няма да бъде регистрирано от някой друг и да се изпадне в ситуацията, описана по-горе. Запазване на името се извършва с подаване на заявление за запазване на име „образец Д1“ в Търговски регистър. Държавната такса е в размер на 50.00 лв. Това разбира се не е задължително, но дава сигурност, че няма да похарчите повече пари за повторна регистрация. През по-голямата част от практиката ни не сме изпадали в подобна ситуация, но ако държите на сигурността може да се направи.

Определяне на размера на капитала и разпределението му между собствениците при регистрация на ООД

След изборът на име друг важен момент е размерът на капитала. По закон минималният размер на капитала при регистрация на ООД е 2.00 лв, но в действителност е редно да определите реалният размер на първоначалната инвестиция, която ще направите. Най-малкото ще имате разходи за печат, визитки или други рекламни материали, както и счетоводно обслужване и в зависимост от дейността и други разходи. Добре е размерът на капитала да покрие сумата на първоначалната инвестиция и разходите, които ще направите за стартиране на дейността.

Също така преди регистрацията на ООД е важно да определите размера на капитала така, че да е лесно разделянето му между собствениците. Тук е и момента да определите кой какъв дял ще има в дружеството. Делът на всеки собственик му дава право на толкова гласа при вземането на решения колкото дяла притежава. Също така ще трябва и да определите с какъв процент от гласовете ще се вземат решенията, с изключение на ясно регламентираните изисквания на Търговски закон.

Вземане на решение за управление на дружеството

След вземането на решение за разпределянето на дяловете и преди стартирането на процедурата по регистрация на ООД трябва да се вземе и решение за начина на управление на дружеството. То може да бъде възложено на всички собственици или само на един или някои от тях. Възможно е управлението да бъде възложено и на външен човек, чрез договор да възлагане на управление. Важно е и да се определи начина на управление при повече от един управител. Има възможност управителите да изпълняват задълженията си заедно или поотделно. Когато управляват поотделно всеки един от тях има правото да представлява дружеството самостоятелно. Ако им е възложено да управляват заедно това означава, че за всяко представителство трябва да присъстват заедно, да подписват всеки документ заедно и не могат да предприемат никакви действия самостоятелно.

Подготовка на документи за регистрация на ООД

Следващата стъпка е подготовката на необходимите документи за регистрация на дружество с ограничена отговорност. Документите, които трябва да се подготвят са както следва:

 1. Дружествен договор
 2. Протокол решение от общо събрание на собствениците
 3. Съгласие за управление с образец от подписа на управителя /спесимен/
 4. Договор за управление
 5. Декларация по чл. 13, ал.4 от Закон за Търговския регистър
 6. Декларация по чл.141 от Търговски закон
 7. Декларация по чл. 142 от Търговски закон
 8. Документ за внесен в банката уставен капитал
 9. Документ за внесена държавна такса за първоначална регистрация на ООД
 10. Заявление за първоначално вписване в Търговски регистър обр. А4
 11. Пълномощно, в случай че документите се подават от адвокат

Възможно е документите да бъдат подадени в Търговски регистър и от упълномощено лице, което не е адвокат. В този случай към основния пакет документи трябва да се добавят и:

 1. Декларация по чл.13, ал.5 от Закон за Търговския регистър
 2. Нотариално заверено пълномощно
 3. Нотариално заверето заявление за пълвоначално вписване обр. А4

Документите се подготвят в три еднообразни екземпляра, по един за агенцията, за банката и за счетоводството на дружеството. Необходимо е да се подготвени и едно копие от учредителния акт, който е със заличени лични данни в него. С готовите документи се посещава нотариус за нотариална заверка на съгласието за управление с образец от подписа на управителя /Спесимена/. Ако документите се подават от приносител се налага и заверка на заявлението за вписване А4, както и пълномощно за представителство пред Търговски регистър на упълномощеното лице.

Може да подготвите и нотариално заверено пълномощно за представителство пред банката, ако не искате да се занимавате с откриването и закриването на набирателната сметка. С вече заверените документи се посещава банка по избор за откриване на набирателна сметка, по която се внася уставния капитал на учредяваното дружество. Капиталът може да се внесе както на каса, директно при откриването на набирателната сметка, така и по банков път от личните сметки на всеки един собственик за неговия дял от капитала.

В банката може да се заплати и таксата за вписване на първоначалната регистрация на ЕООД в Търговски регистър. Възможно е да се заплати и на място с дебитна или кредитна карта, когато документите се подават в самата агенция.

След като капиталът е внесен, таксата за вписване е платена и всички документи са готови се пристъпва и към подаването им в Търговски регистър към Агенция по вписванията. Срокът за регистриране на еднолично дружество с ограничена отговорност е един работен ден, следващ деня на подаването, но често се случва и забавяне. Ако всичко е наред и няма причини за допълнителни указания или отказ то новото ви дружество ще бъде вписано обикновено до три дни от деня на подаването на документите.

Съдействие за регистрация на ООД от Ню Къмпани България

За всякакви въпроси и заявка за регистрация на ЕООД, моля, не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната форма в нашия сайт, ако искате да получите съдействие за регистрация на ЕООД. Можете да се свържете с нас също така на телефон +359 878 838 334 или +359 878 838 395, както и на имейл info@newcompanybulgaria.com. А в случай, че предпочитате да обсъдим на живо възможността за регистрация на ЕООД, Ви каним в нашия офис на адрес: София, бул. „Цар Борис III“ № 227, ет.1, офис 1., където с радост ще обсъдим всички аспекти за стартирането на Вашия нов бизнес.